Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών
Powered by Web Agency

Προγράμματα εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών

Στις 29.11.2011 δημοσιεύθηκε από το υπουργείο περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής η πρόσκληση που αφορά την έναρξη της εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, σαν μέρος της διαδικασίας που απαιτείται για τη χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Το ΚΕΚ Ανάλυσις, ως πιστοποιημένος Φορέας  εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών, καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς και τους πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού να παρακολουθήσουν τα εξειδικευμένα  εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τρία, και αποσκοπούν στα ακόλουθα τρία διαφορετικά είδη Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης:

(α) Κτιρίων

(β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

(γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Οι υποψήφιοι ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα  με χρήση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας υβριδικής μορφής (blended learning) που συνδυάζει την δια ζώσης εκπαίδευση με την σύγχρονη και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα δείγμα μαθήματος μέσω τηλεκπαίδευσης και να διαβάσετε τις αξιολογήσεις των σπουδαστών μας από άλλα αντίστοιχα σεμινάρια.

demo μαθημάτων τηλεκατάρτισης.

Η ομάδα των εισηγητών μας, η οποία παραδίδει και τις αντίστοιχες ενότητες στο πρόγραμμα φυσικής παρουσίας, έχει εργαστεί επίπονα προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό και επαγγελματικά πρακτικό αποτέλεσμα.

Για την εγγραφή σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορείτε να συμπληρώσετε τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής .

 

Powered by Web Agency

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα σεμιναρίων καλύπτει πλήρως την απαιτούμενη διδακτέα ύλη για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού και απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε δύο κύκλους, καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει επί μέρους θεματικές ενότητες (μαθήματα). Ο πρώτος κύκλος είναι προαιρετικός, περιλαμβάνει τα εισαγωγικά μαθήματα, που θεωρούνται επικουρικά για την κατανόηση των κύριων μαθημάτων και πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο δεύτερος κύκλος είναι υποχρεωτικός και περιλαμβάνει τα κύρια μαθήματα, που θεωρούνται απαραίτητα για την ορθή διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Οι δύο κύκλοι μαθημάτων εξειδικεύονται για κάθε κατηγορία Ενεργειακών Επιθεωρητών ως εξής:

Για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων:

Ο πρώτος κύκλος των εισαγωγικών μαθημάτων αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας 28 ωρών.
Ο δεύτερος κύκλος των κύριων μαθημάτων αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας 60 ωρών.

Για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης:

Ο πρώτος κύκλος των εισαγωγικών μαθημάτων αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας 20 ωρών.
Ο δεύτερος κύκλος των κύριων μαθημάτων αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας 30 ωρών.

Για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εγκαταστάσεων κλιματισμού:

Ο πρώτος κύκλος των εισαγωγικών μαθημάτων αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας 22 ωρών.
Ο δεύτερος κύκλος των κύριων μαθημάτων αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας 30 ωρών.

Στο Παράρτημα I της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 192 (ΦΕΚ 2406 Β/31.10.2011) «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» περιγράφεται το περιεχόμενο των παραπάνω ενοτήτων. Με την έναρξη κάθε κύκλου μαθημάτων, παρέχεται στους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικό υλικό με το περιεχόμενο των μαθημάτων.

Χρόνος Διεξαγωγής - Περίοδοι υλοποίησης.

 

Έναρξη επόμενου κύκλου στις 3 Νοεμβρίου 2012, με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Κάθε Σάββατο: 09:00-17:00.

Τόπος Διεξαγωγής

Τα σεμινάρια του εξειδικευμένου προγράμματος θα υλοποιηθούν στις αίθουσες σεμιναρίων και στα εργαστήρια υπολογιστών (PC Labs) του ΚΕΚ Ανάλυσις, Λασκάρεως 21 & Ιπποκράτους. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων παρακολούθησης ανά σεμινάριο θα είναι 25 άτομα.

Κόστος & τρόπος πληρωμής

Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια του εξειδικευμένου προγράμματος δίνεται στη συνέχεια.

Οι καταβολές των χρηματικών ποσών που αφορούν το κόστος των σεμιναρίων γίνονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που κοινοποιείται στους σπουδαστές μαζί με την βεβαίωση αποδοχής για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

H αποζημίωση θα καταβάλλεται στο σύνολό της εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται στη βεβαίωση αποδοχής. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών πραγματοποιείται μετά την αποστολή προς το ΚΕΚ μέσω FAX  αντιγράφου  του παραστατικού κατάθεσης από την τράπεζα καθώς και των στοιχείων έκδοσης του τιμολογίου: (Επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ).

Μετά την αποστολή των παραστατικών για την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, θα αποστέλλεται στον υποψήφιο και ο αριθμός πρωτοκόλλου εγγραφής του Φορέα Εκπαίδευσης, που απαιτείται για την εγγραφή του υποψήφιου ενεργειακού επιθεωρητή στα μητρώα του ΥΠΕΚΑ.

Κόστος παρακολούθησης σεμιναρίων

του εξειδικευμένου προγράμματος «Υποστήριξη της Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών».

Περίπτωση 1: Μεμονωμένη Επιλογή παρακολούθησης σεμιναρίου

Κόστος σε ευρώ ανά σεμινάριο
Κτιρίων 490€
Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης 325€
Εγκαταστάσεων Κλιματισμού 335€

Περίπτωση 2: Παρακολούθηση και των τριών σεμιναρίων

Συνολικό κόστος 990€

Εκπαιδευτικό υλικό

Του εκπαιδευτικό υλικό διανέμεται Δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή.
Εμβάθυνση στα θεωρητικά μαθήματα με την επίδειξη πρακτικών εφαρμογών με την χρήση επιστημονικών οργάνων και μετρητικού εξοπλισμού.
Πρακτική άσκηση σε πραγματικό κτίριο κατοικίας και κτίριο τριτογενούς τομέα.

Εισηγητές

Τις εισηγήσεις στα εξειδικευμένα σεμινάρια παρέχουν εξειδικευμένοι Μηχανικοί με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού - διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων θέρμανσης & κλιματισμού.

Powered by Web Agency

Νομοθετικό Πλαίσιο

H ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Οδηγία 2002/91/EK με το Νόμο 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19-05-2008) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιείται σε ορισμένα άρθρα με επόμενους νόμους ως ακολούθως:

  • με την προσθήκη του άρθρου 10Α του Νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04-06-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
  • με τη διαγραφή της περίπτωσης δ) του άρθρου 11, που αναφέρεται στο άρθρο 28 του Νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/14-10-2010) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ώστε να επεκταθεί και στην περίπτωση κτιρίων κατοικίας που προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες (παραθεριστικές κατοικίες).

Κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 3661/2008 εκδόθηκαν οι παρακάτω κανονιστικές ρυθμίσεις που ολοκληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για την πλήρη εφαρμογή του νόμου:

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 407/B/09-04-2010).

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ εγκρίθηκαν με την οικ. 17178/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1387/ Β/2.9.2010) οι παρακάτω Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ, οι οποίες διατίθενται από το ΤΕΕ:

1)ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».
2)ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων».
3)ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών».
4)ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».

Επίσης για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ εκδόθηκαν:

1) Η Εγκύκλιος «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)»
2) (οικ. 1603/4.10.2010).
3) Η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (οικ. 2279/22.12.2010).
4) Η Εγκύκλιος 2366/05.01.2011 με επιπλέον διευκρινήσεις.
5) Η Εγκύκλιος 22/26.01.2011 της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.  Διευκρινιστική  Εγκύκλιος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος «Εξειδίκευση ρυθμίσεων άρθρου 6 και 11 ν. 3661/08, άρθρων 14 και 15 Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)».
6) Το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) και η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 192 «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β/31.10.2011) με την οποία προσδιορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση οριστικών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών.

Επίσης με το άρθρο 6 του Νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/16-02-2010) «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), η οποία συγκροτήθηκε διοικητικά και οργανωτικά με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 (ΦΕΚ 132/Α/05-10-2010) «Συγκρότηση, διοικητική -οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας», η οποία συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ.

Σκοπός

Με τις νέες κανονιστικές ρυθμίσεις προβλέπεται η ενσωμάτωση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού στη μελέτη των κτιρίων, όλων των κατηγοριών και χρήσεων, με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω των παρακάτω δράσεων:

1)Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

2)Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

3)Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

4)Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων,  λεβήτων &  εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

Αντικείμενο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) εποπτεύει τη διαδικασία χορήγησης Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΑ προσκαλεί όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα οικεία Μητρώα, να παρακολουθήσουν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε κατάλληλους φορείς εκπαίδευσης.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την έναρξη της εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, ως μέρος της διαδικασίας που απαιτείται για τη χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 και της σχετικής ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 192 «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών».

Αποδέκτες

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας, κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, και να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με αρ. πρωτ.: οικ.287 28.11.2011), της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ, σε συνέχεια της §23, του άρθρου 42 του ν.4030/2011, το οποίο τροποποίησε το ΠΔ 100/2010.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις του ΤΕΕ για τη χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή.

Σημείωση: Ωστόσο είναι δυνατή και επιτρέπεται η εκπαίδευση μηχανικών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμούν για δική τους επιμόρφωση.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα διεξαχθούν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) εξετάσεις, μετά από προσεχή δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης, όπου θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία των εξετάσεων, της αξιολόγησης και της υποβολής ενστάσεων, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την εγγραφή των επιτυχόντων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Σημειώνεται ότι, εκτός των Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα χορηγούνται σταδιακά, ισχύουν παράλληλα, το αργότερο έως τις 6.10.2012, και οι προσωρινές Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών. Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή (δεν υπάρχει καταληκτική προθεσμία) και αφορά και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί Προσωρινή Άδεια.

Με την ανωτέρω πρόσκληση καλούνται οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή/και Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή/και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα σεμιναρίων σε κατάλληλους φορείς εκπαίδευσης.

Στο εξειδικευμένο πρόγραμμα τα σεμινάρια είναι τρία (3), ανάλογα με το είδος της Ενεργειακής Επιθεώρησης:

(α) Κτιρίων.

(β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης.

(γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

Συγκεκριμένα o Φορέας Εκπαίδευσης θα διοργανώνει σε διμηνιαία βάση συνεχείς κύκλους του εξειδικευμένου προγράμματος ταυτόχρονα και για τα τρία (3) προγράμματα (βλ. §3.2).

Powered by Web Agency

Tο πρόγραμμα Eκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, όλα τα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης γίνονται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ Ανάλυσις (Λασκάρεως 21 & Ιπποκράτους, Αθήνα).

Κάθε σειρά εκπαίδευσης προβλέπεται να ολοκληρώνεται σε διάστημα οκτώ εβδομάδων στις οποίες διδάσκονται 36 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 24 ώρες πρακτικής άσκησης.

 

Powered by Web Agency

Το πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, όλα τα προαιρετικά μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε εβδομαδιαία βάση οι σπουδαστές καλούνται να παρακολουθήσουν μια πολυμεσική παρουσίαση της προβλεπόμενης ύλης, να απαντήσουν στις ερωτήσεις που ο εκπαιδευτής ανεβάζει στο Forum, να συμμετάσχουν στην σύγχρονη εικονική τάξη και να απαντήσουν στο εβδομαδιαίο τεστ.

 

 

Powered by Web Agency

Χρήσιμες ερωτο-απαντήσεις σχετικά με τη διαδικασία εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών.

Μπορώ να επιλέξω μόνο τα υποχρεωτικά μαθήματα των σεμιναρίων και να διαβάσω μόνος μου τα επιλεγόμενα;
Παρέχεται η δυνατότητα της επιλογής, ο κύκλος των σεμιναρίων περιλαμβάνει τόσο τα προαιρετικά όσο και τα υποχρεωτικά μαθήματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι η ύλη τους συμπεριλαμβάνεται στις εξετάσεις του ΤΕΕ.

Πότε πραγματοποιούνται οι εξετάσεις από το ΤΕΕ;
Δεν έχει υπάρξει ακόμα καμία σχετική ανακοίνωση. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει θα αναρτηθεί στη σελίδα του KΕΚ Ανάλυσις και θα ενημερωθείτε μέσω email.

Είναι δυνατή η παρακολούθηση των σεμιναρίων από μηχανικούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» (αρ. πρωτ.: οικ. 287 28.11.2011);
Ναι. Μηχανικοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να εκπαιδευτούν εφόσον το επιθυμούν για δική τους επιμόρφωση. Θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και θα μπορούν να δώσουν εξετάσεις όταν εκπληρώσουν και τις υπόλοιπες απαιτήσεις του ΥΠΕΚΑ.

Πως καθορίζεται η επιτυχής παρακολούθηση, προκειμένου να παραλάβει ο εκπαιδευόμενος την αντίστοιχη βεβαίωση;
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία που θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο το 85% των προβλεπόμενων ορών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων (υποχρεωτικής επιλογής).

Θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό;
Ναι. Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν σε ηλεκτρονική μορφή το εκπαιδευτικό υλικό του ΤΕΕ.

Που θα γίνουν τα σεμινάρια φυσικής παρουσίας;
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας του KΕΚ Ανάλυσις Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβασή σας μπορείτε να δείτε στο http://analysis.edu.gr

Το 85% των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων αφορά κάθε διδακτική ενότητα ή το σύνολο αυτών;
Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον το 85% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων (υποχρεωτικής επιλογής) κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Powered by Web Agency

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ.

Διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης του εξειδικευμένου προγράμματος σεμιναρίων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 192 (ΦΕΚ 2406 Β/31.10.2011) «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών», η διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης του εξειδικευμένου προγράμματος σεμιναρίων είναι:

1.Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής των υποψηφίων για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Ενεργειακών Επιθεωρητών, το ΥΠΕΚΑ δημοσιεύει σχετική ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του και στην οποία περιγράφονται οι όροι συμμετοχής και η διαδικασία εγγραφής για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

2.Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης του ΥΠΕΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εγγράφονται στο φορέα εκπαίδευσης της επιλογής τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην προαναφερόμενη πρόσκληση και λαμβάνουν σχετικό αριθμό εγγραφής.

3.Μετά τη διαδικασία εγγραφής στο φορέα εκπαίδευσης της επιλογής τους, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, την επωνυμία του φορέα εκπαίδευσης και το σχετικό αριθμό εγγραφής. Με την υποβολή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής αίτησης αποδίδεται στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής (Κ.Α.Σ.).

4.Οι φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ονομαστικό κατάλογο των εγγεγραμμένων υποψηφίων ανά κύκλο του εξειδικευμένου προγράμματος σεμιναρίων, καθώς και τη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης του εν λόγω προγράμματος, με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία και οργάνωση των εξετάσεων.

5.Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου εξειδικευμένου προγράμματος σεμιναρίων, οι φορείς εκπαίδευσης οφείλουν να χορηγούν σε κάθε εκπαιδευόμενο σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου 9 του ΠΔ 100/2010. Για τη χορήγηση της προαναφερόμενης Βεβαίωσης οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων (υποχρεωτικής επιλογής) που περιγράφονται στο Παράρτημα I της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 192 (ΦΕΚ 2406 Β/31.10.2011), με την οποία προσδιορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση οριστικών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών.

6.Οι φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται επίσης, να αποστέλλουν στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και στο Τ.Ε.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, ονομαστικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης κάθε κύκλου του εξειδικευμένου προγράμματος σεμιναρίων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Κύρια βήματα της διαδικασίας παρακολούθησης του εξειδικευμένου προγράμματος σεμιναρίων και της συμμετοχής στις εξετάσεις από τον εκπαιδευόμενο.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η παρακάτω:

1. Εγγραφή σε φορέα εκπαίδευσης.
Κατά την εγγραφή, απαιτείται η επίδοση αριθμού πρωτοκόλλου στον υποψήφιο από το φορέα εκπαίδευσης.

2. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr.
Είσοδος στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr και συμπλήρωση των στοιχείων του υποψηφίου. Η είσοδος είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στην ιστοσελίδα. (Υπάρχει σχετική επιλογή εάν ο υποψήφιος είναι προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής ή εάν έχει ήδη κωδικούς στο www.buildingcert.gr).

Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος αποκτά μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ).

3. Εκπαίδευση του υποψήφιου — Χορήγηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης.
Η εκπαίδευση γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων εκπαιδευτικών εγχειριδίων που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε μαθήματος και τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (portal.tee.gr), του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) και του www.buildingcert.gr.

4. Εξετάσεις υποψηφίου - Αποστολή δικαιολογητικών - Χορήγηση άδειας ΕνεργειακούΕπιθεωρητή.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι, προκειμένου να λάβουν άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα οικεία Μητρώα υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε διαδικασία εξετάσεων, που θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ μετά από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.

Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και γενικότερα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα ανακοινωθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ.


Προϋποθέσεις ισχύος της βεβαίωσης παρακολούθησης.

Με το πέρας της εκπαίδευσης και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων, οι φορείς εκπαίδευσης χορηγούν Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης στους εκπαιδευόμενους, και αποστέλλουν ονομαστικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στο ΥΠΕΚΑ και στο TEE.

 

Powered by Web Agency

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Επαρκούς Παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου 9 του ΠΔ 100/2010 είναι:

1. Επικοινωνία - Ενημέρωση του υποψήφιου εκπαιδευόμενου.

Υπεύθυνο Τμήμα : Τμήμα Υποστήριξης & Τεκμηρίωσης
Χορήγηση Ενημερωτικού Δελτίου.

2. Υποβολή αίτησης για παρακολούθηση του εξειδικευμένου προγράμματος σεμιναρίων με σκοπό τη χορήγηση της Βεβαίωσης Επαρκούς Παρακολούθησης.

Υπεύθυνο Τμήμα : Τμήμα Υποστήριξης & Τεκμηρίωσης.

Η αίτηση συμμετοχής του Υποψήφιου Ενεργειακού Επιθεωρητή περιλαμβάνει : Αίτηση σε έντυπο του Φορέα Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρονται:

Το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός Αστ. Ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας (Οδός αριθμός, ΤΚ, Πόλη), τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο (σταθερό & κινητό), email), η ειδικότητα, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, η σχολή, ο αριθμός μητρώου ΤΕΕ ή ΕΤΕΜ καθώς και ο αριθμός μητρώου προσωρινού ενεργειακού επιθεωρητή, του υποψήφιου εκπαιδευόμενου ενεργειακού επιθεωρητή.

Η αιτούμενη παροχή υπηρεσίας.

Ενημέρωση για το κόστος και την περίοδο υλοποίησης.

Δήλωση αποδοχής της συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας των εγγραφόμενων στην αίτηση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Επιπρόσθετα δεδομένα

Στοιχεία για την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών

3. Αξιολόγηση της αίτησης - Εξέταση πληρότητας

Υπεύθυνο Τμήμα : Τμήμα Υποστήριξης & Τεκμηρίωσης.
Εισήγηση προς Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Απόφαση για το αν θα παρασχεθεί ή όχι η αιτούμενη υπηρεσία.
Ενημέρωση του υποψήφιου εκπαιδευόμενου.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης ο Φορέας Εκπαίδευσης ενημερώνει τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ενεργειακό επιθεωρητή με τη βεβαίωση αποδοχής.


4. Βεβαίωση αποδοχής Αριθμός Πρωτοκόλλου Εγγραφής

Υπεύθυνο Τμήμα : Τμήμα Υποστήριξης & Τεκμηρίωσης

Η βεβαίωση αποδοχής περιλαμβάνει :

Τη γνωστοποίηση της απόφασης.
Το χρόνο έναρξης του εξειδικευμένου προγράμματος σεμιναρίων.
Την περίοδο παρακολούθησης των σεμιναρίων.
Το συνολικό κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Οι όροι και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής της παρεχόμενης υπηρεσίας.

5. Παρακολούθηση μαθημάτων.


6. Χορήγηση Βεβαίωσης Επαρκούς Παρακολούθησης του εξειδικευμένου προγράμματος.

Υπεύθυνο Τμήμα : Τμήμα Υποστήριξης & Τεκμηρίωσης

  • Χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης στον εκπαιδευόμενο
  • Κοινοποίηση στους αρμόδιους οργανισμούς:
  • Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) και
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

 

1.Σύνταξη Βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ.

Υπεύθυνο Τμήμα : Τμήμα συντονισμού εκπαίδευσης

  • Κοινοποίηση προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
  • Κοινοποίηση προς το Τμήμα Υποστήριξης & Τεκμηρίωσης.


Σημείωση

Η Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης περιλαμβάνει: Το όνομα και τη διεύθυνση του Φορέα Εκπαίδευσης.

Έναν αποκλειστικό αναγνωριστικό στοιχείο της βεβαίωσης (όπως αύξοντα αριθμό εγγραφής). Το όνομα και τη διεύθυνση του εκπαιδευόμενου υποψήφιου ενεργειακού επιθεωρητή. Την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του υπό παρακολούθηση σεμιναρίου. Την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Την υπογραφή και τον τίτλο του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος ή κάθε άλλο ισοδύναμο στοιχείο του (ή των) προσώπου (ων) του Φορέα Εκπαίδευσης που έχουν αποδεχθεί την ευθύνη της Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης. Ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης.

Powered by Web Agency

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών
μπορείτε να λάβετε επικοινωνώντας με την υπεύθυνη διαχείρισης των σεμιναρίων κα Μπαφίτη,
στο τηλέφωνο 210-72 41 721, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Powered by Web Agency

Επιλογή μεθόδου κατάρτισης

Οι υποψήφιοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποια, από τις δύο μεθόδους εκπαίδευσης, προτιμούν ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο και τον τόπο κατοικίας τους.

Είναι φανερό ότι το πρόγραμμα φυσικής παρουσίας είναι πιο εντατικό και απαιτεί συνεχή και έντονη προσπάθεια προκειμένου να αφομοιωθούν όλες οι νέες γνώσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον απαιτείται και η καθημερινή φυσική παρουσία των σπουδαστών στο ΚΕΚ, και κατά συνέπεια το πρόγραμμα είναι κατάλληλο μόνο για όσους κατοικούν σε μια περιορισμένη ακτίνα από το ΚΕΚ.

Αντίθετα, για όσους έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου, το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης απευθύνεται σε υποψήφιους από όλη τη χώρα και απαιτείται μόνο η μετακίνησή των στην Αθήνα, για δύο Σαββατοκύριακα, για την πρακτική εξάσκηση.

Οι υποψήφιοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές μπορούν να επιλέξουν όποιο από τα παραπάνω προγράμματα εκπαίδευσης προτιμούν, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση εγγραφής.

Powered by Web Agency

Αίτηση εγγραφής

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (*)
Προσωπικά Στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Επαγγελματικά Στοιχεία
Αιτούμενη Παροχή Υπηρεσίας
Στα σεμινάρια η επιλογή τόσο των εισαγωγικών όσο και των κύριων μαθημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 192 (ΦΕΚ 2406 Β/31.10.2011), είναι υποχρεωτική.

Στοιχεία Τιμολογίου


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τις ανάγκες των σεμιναρίων θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Εκπαιδευτικό Φορέα για τους σκοπούς του σεμιναρίου, για στατιστικούς σκοπούς και για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης παρέχεται αυτοδικαίως η συναίνεση του αιτούντος κατά τις διατάξεις του Ν. 2472/97 για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Αίτηση εγγραφής για πρόγραμμα Tηλεκατάρτισης

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (*)
Προσωπικά Στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Επαγγελματικά Στοιχεία
Αιτούμενη Παροχή Υπηρεσίας
Στα σεμινάρια η επιλογή τόσο των εισαγωγικών όσο και των κύριων μαθημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 192 (ΦΕΚ 2406 Β/31.10.2011), είναι υποχρεωτική.

Στοιχεία Τιμολογίου


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τις ανάγκες των σεμιναρίων θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Εκπαιδευτικό Φορέα για τους σκοπούς του σεμιναρίου, για στατιστικούς σκοπούς και για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης παρέχεται αυτοδικαίως η συναίνεση του αιτούντος κατά τις διατάξεις του Ν. 2472/97 για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερθέντες σκοπούς.