Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών
Powered by Web Agency

Επιλογή μεθόδου κατάρτισης

Οι υποψήφιοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποια, από τις δύο μεθόδους εκπαίδευσης, προτιμούν ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο και τον τόπο κατοικίας τους.

Είναι φανερό ότι το πρόγραμμα φυσικής παρουσίας είναι πιο εντατικό και απαιτεί συνεχή και έντονη προσπάθεια προκειμένου να αφομοιωθούν όλες οι νέες γνώσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον απαιτείται και η καθημερινή φυσική παρουσία των σπουδαστών στο ΚΕΚ, και κατά συνέπεια το πρόγραμμα είναι κατάλληλο μόνο για όσους κατοικούν σε μια περιορισμένη ακτίνα από το ΚΕΚ.

Αντίθετα, για όσους έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου, το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης απευθύνεται σε υποψήφιους από όλη τη χώρα και απαιτείται μόνο η μετακίνησή των στην Αθήνα, για δύο Σαββατοκύριακα, για την πρακτική εξάσκηση.

Οι υποψήφιοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές μπορούν να επιλέξουν όποιο από τα παραπάνω προγράμματα εκπαίδευσης προτιμούν, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση εγγραφής.

Powered by Web Agency

Αίτηση εγγραφής

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (*)
Προσωπικά Στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Επαγγελματικά Στοιχεία
Αιτούμενη Παροχή Υπηρεσίας
Στα σεμινάρια η επιλογή τόσο των εισαγωγικών όσο και των κύριων μαθημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 192 (ΦΕΚ 2406 Β/31.10.2011), είναι υποχρεωτική.

Στοιχεία Τιμολογίου


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τις ανάγκες των σεμιναρίων θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Εκπαιδευτικό Φορέα για τους σκοπούς του σεμιναρίου, για στατιστικούς σκοπούς και για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης παρέχεται αυτοδικαίως η συναίνεση του αιτούντος κατά τις διατάξεις του Ν. 2472/97 για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Αίτηση εγγραφής για πρόγραμμα Tηλεκατάρτισης

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (*)
Προσωπικά Στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Επαγγελματικά Στοιχεία
Αιτούμενη Παροχή Υπηρεσίας
Στα σεμινάρια η επιλογή τόσο των εισαγωγικών όσο και των κύριων μαθημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 192 (ΦΕΚ 2406 Β/31.10.2011), είναι υποχρεωτική.

Στοιχεία Τιμολογίου


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τις ανάγκες των σεμιναρίων θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Εκπαιδευτικό Φορέα για τους σκοπούς του σεμιναρίου, για στατιστικούς σκοπούς και για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης παρέχεται αυτοδικαίως η συναίνεση του αιτούντος κατά τις διατάξεις του Ν. 2472/97 για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερθέντες σκοπούς.